3D laserskanning

3D LASERSKANNING REGISTRERER EN EKSAKT OG KOMPLETT FARGET 3D PUNKTSKY AV ALLE TYPER KONSTRUKSJONER OG TERRENG. PUNKTSKYEN GIR EN NØYAKTIG OG ENTYDIG DOKUMENTASJON AV FAKTISK GEOMETRI OG TILSTAND TIL OBJEKTET.

 For skanning av store anlegg og terreng sammenstilles flere punktskyer slik at man får hele det skannende objektet inn i en komplett farget 3D punktsky.

3D punktskyen er kompatibel med kjente tegneprogram for videre utarbeidelse av 2D og 3D bilder.

For nøyaktig «as built» dokumentasjon legges skanningsresultatet inn i tegneprogrammet BIM

Fordeler med 3D skanning

  • Det er en meget hurtig og nøyaktigere metode sammenlignet med tradisjonell oppmåling
  • Mindre behov for å lukke ned anlegg da 3D modeller «as built» gir økt mulighet for simulering og planlegging.
  • Det gir entydig og komplett dokumentasjon med eksakt nøyaktighet av alle målinger.
  • Det gir nøyaktige 3D bilder «as built» som gir stor mulighet for prefabrikasjon og mindre behov for felttilpasninger.
  • Innhenter direkte GPS posisjonering i 3D.

Anvendelsesområder

  • Modellering av fasader
  • Rekonstruksjon av opprinnelige plantegninger
  • Skanner og utarbeider plantegning av et bygg
  • Sporing av endringer gjennom gjentatte målinger av samme overflate
  • Enkel beregning av volum ved anvendelse av Site Monitor Volumes
  • Visualisering av masseuttak
  • Definere volum ved produksjon i åpne gruver
  • Planlegging av veiutvikling

Byggesøknader

VI HAR LANG OG ALLSIDIG ERFARING I FORHOLD TIL ALLE TYPER BYGGESØKNADER, BÅDE INNEFOR BOLIG OG NÆRING. VELKOMMEN TIL OSS FOR GJENNOMGANG HVOR VI SAMMEN KAN KARTLEGGER DERES IDE OG ØNSKE.

TBC veileder dere som byggherre i forhold til om ønsket tiltak ligger innenfor kommunens gjeldende lover, regler og bestemmelser. Ved behov kan det eventuelt utarbeides alternative løsninger og endringer slik at tiltaket faller inn under kommunens planer.

Skulle noe være uklart kan forhåndskonferanse avholdes hos kommunen slik at byggherre og konsulent gjennomgår tiltaket med kommunen i forkant av søknad. Dette for å sikre at tiltakssøknaden godkjennes av kommunen uten tid- og kostnadsulemper.

Ansvarlig søker fungerer som tiltakshavers representant overfor kommunen gjennom søkeprosessen.

For næringsbygg med arbeidsplasser må det foreligge godkjenning fra Arbeidstilsynet på planlagte løsninger for bruk av bygget før byggesøknad til kommunen kan sendes.

Ansvarlig søker har ansvar for at tiltaket avsluttes og at nødvendig dokumentasjon sendes kommunen for midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest.

Prosjektledelse og konsulent

BRED, OG ALLSIDIG ERFARING GJENNOM MANGE ÅR INNEN BISTAND OPP MOT SMÅ OG STORE PROSJEKTER. KOMPETANSEN GJELDER ALT FRA SMÅ KONSULENTOPPDRAG TIL PROSJEKTLEDELSE AV TOTALENTERPRISE/DELT ENTERPRISE PÅ STORE OG KOMPLEKSE BYGG.

TBC er opptatt av at du som byggherre skal føle eierskap til ditt prosjekt uansett størrelse
Administrasjon og byggeledelse av bygg og anleggsplassen tilbys ut i fra hver enkelt byggherres ønske og behov.
Hovedtyngden av våre oppdrag gjelder i stor grad prosjektledelse av delt entreprise- prosjekter.
Ved å dele opp entreprisen kan byggherre få mer detaljstyrte løsninger som igjen bidrar til et bedre sluttprodukt for byggherre.
Økonomisk sett er det gunstig for byggherre å dele opp fagene og innhente pristilbud fra selvvalgte entreprenører og leverandører.

Prosjektledelse- oppfølging i byggeprosessen

Prosjektleders ansvar og oppgaver vil variere i forhold til tiltakshavers ønsker og deltagelse, oppdragets størrelse og entreprisens form.

Med til oppgavene kan være

  • Bistå byggherre i planlegging og evt tegning av bygget.
  • Innhente tilbud, samt bistå byggherre i valg av produkter, løsninger og leverandører.
  • Utarbeidelse av budsjett
  • Utarbeidelse av fremdriftsplan
  • Prosjektleder fungerer som byggherrens representant samt koordinator for prosjekterende og utførende i h t byggherreforskriften.
  • Koordinering av alle fagområdene i prosjektet
  • Innkalle, lede og skrive referat fra bygge møter.
  • Befaringer på byggeplass
  • Kontroll av fremdrift.
  • Prosjektleder er ansvarlig for at alle forskrifter blir ivaretatt.
  • Kvalitetssikring av tiltaket, som å håndheve varsler, krav, endring og avvik i forhold til byggeprosessen.
  • Stå ansvarlig for SHA- Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (HMS) på anlegget
  • Byggelånskontroll i forhold til byggelån opp mot bank
  • Prosjektleder skal påse at resultatet blir i h t forutsetningene som er avtalt i prosjektet.
  • Bistå i overtakelse/ ferdigbefaring av bygget i forhold til feil og mangler som må utbedres før overlevering
  • Gjennomføring av 1års befaring

Kontroll av våtrom og lufttetthet

I HENHOLD TIL TEK17 ER DET PÅLAGT Å UTFØRE 3.PARTS KONTROLL PÅ VÅTROM OG TETTHET I ALLE NYE BOLIGER. DETTE FOR Å AVDEKKE FEIL OG MANGLER I UTFØRSEL.

Kontroll skal være utført av et uavhengig firma.

Søknad om ferdigattest godkjennes ikke av kommunen før kontrolldokumentasjon av våtrom og lufttetthet foreligger.

TBC har mange års kompetanse innen uavhengig kontroll av våtrom og tetthet.

Kontroll våtrom:

 • Utførende entreprenør skal fremlegge følgende for kontrollør:
  • Sjekklister våtrom med bilder av utførselsprosessen
  • Rutiner for våtrom
  • Produktinformasjon på sluk, slukmansjett, membran, flislim og fliser
 • Den kontrollerende skal fysisk kontrollere at alt er utført etter normer og forskrifter i våtrommet.
 • Hvis det avdekkes feil eller mangler må disse utbedres av det utførende firma og ny kontroll må foretas.

Kontroll lufttetthet:

 • Utførende entreprenør skal oversende følgende til kontrollør før test:
  • Oppdatert plantegning
  • Tegninger med snitt av boligen
  • Fasadetegninger
 • Kontrollør regner ut volum av boligen som så legges inn i trykktestprogrammet.
 • Boligen settes under trykk ved trykktesting for kontroll av at verdiene ligger innenfor TEK17.
 • Ligger ikke kontrollverdiene innenfor, skal feil og mangler utbedres av utførende entreprenør før ny trykktestkontroll.

Termografering

TERMOGRAFERING ER EN METODE FOR Å AVLESE TEMPERATUR PÅ EN OVERFLATE.


Det meste er påvirket av temperatur, det er derfor viktig å ha kontroll på denne- riktig temperatur betyr gjerne høyere kvalitet, bedre innemiljø og sparte penger.

Termografering lokaliserer feil og mangler uten fysiske tiltak.

Mangelfull isolasjon og  konstruksjonsfeil som gir energilekkasje og fuktskader kan enkelt oppdages og dokumenteres med termografering.

Ved kombinasjon med trykktesting kan man i tillegg fremprovosere svakheter i konstruksjonen slik at disse blir tydeligere dokumentert og deretter kan utbedres.

Fordeler med termografering

  • Direkte lokalisering av mangler og/eller feil ved termografering
  • Man unngår fysiske tiltak for inspeksjon
  • Energibesparinger i forhold til oppvarming
  • Bedre innemiljø
  • Avdekker fuktskader
  • Dårlig isolasjon kan identifiseres raskt og enkelt.
  • Sprekker/ konstruksjonsfeil blir lokalisert og dokumentert
  • Besparende i forhold til utbedring av feilen da man har mulighet for å kun reparere der det er påvist feil.
  • Byggherre mottar tydelig rapport med bilder av termograferingen. Der avvik blir oppdaget vil det bli tatt både digitale bilder samt termografbilder slik at stedet er lettgjenkjennelig for de som skal utføre reparasjon.

I forhold til rør og elektriske feil kan TBC være behjelpelig med å indikere feil, men kan ikke ta ansvaret med å tolke hva som er feil.

Trykktesting

TRYKKTESTING UTFØRES FOR Å AVDEKKE LUFTLEKKASJE I ET BYGG.

Trykktesting utføres for å avdekke luftlekkasje i et bygg. Ved avdekt luftlekkasje gjennom trykking kan man så med termografering avdekke eksakt hvor lekkasjen befinner seg (se termografering). Termografering av bygget gjøres da mens huset er satt under trykk for å fremprovosere svakhetene i bygget.

Trykkprøving kan utføres i private boliger, rekkehus, boligblokker, kontorbygg, lagerbygg osv.

 • Trykktesting av alle nye boliger er lovpålagt i Teknisk forskrift av 2017 – TEK 17.
 • Benyttes ved mistanke om feil eller mangler i boliger oppført før TEK 10.
 • Kan benyttes som en kontrollfunksjon for nyoppførte næringsbygg før overlevering til byggherre.

Fordeler ved trykktesting

 • Energibesparende i form av lavere driftskostnader (oppvarming av bygg)
 • Tekniske feil dokumenteres tydelig
 • Tiltak for å utbedre feil kan iverksettes raskt
 • Kostnadsbesparende i forhold til utbedring av påviste mangler.
 • Trykktesting kan utføres etter utbedring av mangler for å dokumentere ny tilstand.
 • I kombinasjon med termografering kan man få påvist eksakte lekkasjepunkter.

Våre tjenester

TBC AS bistår innen alle typer plan- og byggesak for privat og næring.

Plantegning

Budsjett

Fremdriftsplan

Fasademodellering

Rekonstruksjon

Veiutvikling

Bolig og næring

Kartlegging

Ansvarlig søker

Er du klar for en prat?

HAR DU ETT DRØMMEPROSJEKT DU VIL FÅ REALISERT?