Trykktesting

Trykktesting utføres for å avdekke luftlekkasje i et bygg. Ved avdekt luftlekkasje gjennom trykking kan man så med termografering avdekke eksakt hvor lekkasjen befinner seg (se termografering). Termografering av bygget gjøres da mens huset er satt under trykk for å fremprovosere svakhetene i bygget.

TBC er sertifisert for trykktesting og termografering.

Trykkprøving kan utføres i private boliger, rekkehus, boligblokker, kontorbygg, lagerbygg osv.
– Trykktesting av alle nye boliger er lovpålagt i Teknisk forskrift av 2010 – TEK 10. (se KONTROLL)
– Benyttes ved mistanke om feil eller mangler i boliger oppført før TEK 10.
– Kan benyttes som en kontrollfunksjon for nyoppførte næringsbygg før overlevering til byggherre.

Fordeler ved trykktesting
– Energibesparende i form av lavere driftskostnader (oppvarming av bygg).
– Tekniske feil dokumenteres tydelig.
– Tiltak for å utbedre feil kan iverksettes raskt.
– Kostnadsbesparende i forhold til utbedring av påviste mangler.
– Trykktesting kan utføres etter utbedring av mangler for å dokumentere ny tilstand.
– I kombinasjon med termografering kan man få påvist eksakt hvor lekkasje har oppstått.