Konsulenttjenester og prosjektledelse

Bred, allsidig og flere års erfaring innen bistand opp mot store og små prosjekter. Kompetansen gjelder alt fra små konsulentoppdrag til prosjektledelse av store og komplekse næringsbygg. (Se referanseprosjekter)

TBC er opptatt av at du som byggherre skal føle eierskap til ditt prosjekt uansett størrelse.

Meget god erfaring med dette fra tidligere prosjekt, hvor byggherrer har valgt følgende løsninger:
– Konsultasjon for å kartlegge behov og muligheter for realisering av byggherres ide` og ønske.
– Tett og personlig oppfølging.
– Full og delt entreprise.

Ved å dele opp entreprisen, vil det gi tiltakshaver muligheten for mer detaljstyrte løsninger og dermed bli mer fornøyd med sluttproduktet.

I forhold til totalentreprise vil det være gunstig økonomisk å dele opp fagene og innhente pristilbud fra selvvalgt entreprenører og leverandører. Dette kan vi være behjelpelig med.

Administrasjon og byggeledelse av bygg og anleggsplassen ut i fra byggherres ønske og behov.

 


Prosjektledelse- oppfølging.

Prosjektleders ansvar og oppgaver vil variere i forhold til tiltakshavers ønsker, oppdragets størrelse og entreprisens form.

Med til oppgavene kan være:

– Prosjektleder fungerer som byggherrens representant samt koordinator for prosjekterende og utførende i.h.t. byggherreforskriften.
– Bistå byggherre i planlegging og evt tegning av bygget.
– Innhente tilbud, samt bistå byggherrer i valg av produkter og leverandører.
– Utarbeidelse av fremdriftsplan.
– Utarbeidelse av budsjett.
– Kontroll av fremdrift.
– Koordinering av alle fagområdene i prosjektet.
– Prosjektleder skal påse at resultatet blir i h t forutsetningene som er avtalt i prosjektet.
– Prosjektleder er ansvarlig for at alle forskrifter blir ivaretatt.
– Kvalitetssikring av tiltaket, som å håndheve varsler, krav, endring og avvik i forhold til byggeprosessen.
– Stå ansvarlig for SHA- Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (HMS) på anlegget.
– Befaringer på byggeplass.
– Innkalle, lede og skrive referat fra bygge møter.
– Bistå i overtakelse/ ferdigbefaring av bygget i forhold til feil og mangler som må utbedres før overlevering.
– Gjennomføring av 1års befaring.
– Byggekredittkontrollør i forhold til byggelån opp mot bank.