Kontroll av våtrom og lufttetthet

TBC as har ansvarsrett for:
Kontroll av våtrom (i nye boliger) – Tiltaksklasse 1
Kontroll av lufttetthet (i nye boliger) –Tiltaksklasse 1

 

I teknisk forskrift av 2010 (TEK 10) er det pålagt å utføre 3.parts kontroll på våtrom og tetthet i alle nye boliger. Dette for å avdekke feil og mangler i utførsel.

 

Kontroll skal være utført av et uavhengig firma. Kontrollen kan avtales av det utførende firmaet, men det er byggherre sitt ansvar at 3. partskontroll blir utført.

 

Søknad om ferdigattest godkjennes ikke av Kommunen før kontrolldokumentasjon av våtrom og lufttetthet foreligger.

 

Kontroll våtrom:
– Det skal dokumenteres fra utførende firma hva som er gjort. (Bilder, sjekklister). Kontroll av deres KS system skal også fremlegges.
– Hvilke produkter som er benyttet.
– Den kontrollerende skal fysisk kontrollere badet og at alt er utført etter normer og forskrifter.
– Hvis det avdekkes feil eller mangler må den utførende rette opp i dette før kontrollen godkjennes og ferdigattest kan søkes.

 

Kontroll lufttetthet:
– Boligen settes under trykk ved trykktesting slik at man kan finne ut om boligen ligger innenfor verdier satt i TEK10.
– Blir testen godkjent innenfor kravene i TEK 10, godkjenner kontrollerende firma arbeidet som er utført slik at søknad om ferdigattest kan sendes kommunen.
– Ligger ikke testen innenfor godkjenningsverdien må feil og mangler utbedres av utførende part.
– Ny kontroll av arbeidet må da gjøres.